Pojmovi

Pojam Opis
Knjigovodstvo Knjigovodstvo je sustavno evidentiranje svih financijskih transakcija tvrtke radi praćenja njezine financijske situacije.
Računovodstvo Računovodstvo je proces prikupljanja, evidentiranja, analize i interpretacije financijskih podataka tvrtke radi donošenja informiranih poslovnih odluka.
Bilanca Bilanca je financijski izvještaj koji prikazuje financijski položaj tvrtke u određenom trenutku, pokazuje njezinu imovinu, obveze i kapital.
Dugotrajna imovina Dugotrajna imovina obuhvaća sredstva koja se koriste u poslovanju duže od jedne godine, poput nekretnina, strojeva i opreme.
Kratkotrajna imovina Kratkotrajna imovina su sredstva koja se očekuju pretvoriti u novac ili potrošiti u roku kraćem od jedne godine, poput gotovine, zaliha i potraživanja.
Obveze Obveze su financijske obveze tvrtke prema vjerovnicima, uključujući kratkoročne i dugoročne zajmove, dugovanja dobavljačima i ostale obveze.
Kapital Kapital predstavlja vlasnički udio u tvrtki, tj. sredstva koja pripadaju vlasnicima tvrtke nakon odbijanja svih obveza.
Prihodi Prihodi su novčani prilivi koji proizlaze iz prodaje proizvoda ili pružanja usluga tvrtke, prikazani u određenom razdoblju.
Rashodi Rashodi su troškovi koje tvrtka ima u procesu poslovanja, uključujući materijalne troškove, plaće zaposlenika, troškove marketinga i ostale izdatke.
Pojam Opis
Amortizacija Amortizacija je postupno smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine tijekom njezinog korisnog vijeka korištenja.
Financijski izvještaji Financijski izvještaji su dokumenti koji prikazuju financijsku situaciju i rezultate poslovanja tvrtke, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanim tokovima.
Porezna evidencija Porezna evidencija obuhvaća sve podatke potrebne za izračunavanje i plaćanje poreza, uključujući porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost (PDV) i ostale poreze.
Analitičko knjigovodstvo Analitičko knjigovodstvo pruža detaljne informacije o pojedinim transakcijama i elementima financijskih izvještaja, omogućujući dublju analizu poslovanja.
Troškovno knjigovodstvo Troškovno knjigovodstvo je sustav praćenja i analize troškova proizvodnje ili pružanja usluga, kako bi se utvrdili ukupni troškovi i njihova raspodjela.
Knjiženje Knjiženje je proces evidentiranja financijskih transakcija u glavnu knjigu tvrtke, obuhvaćajući njihovu dokumentaciju, klasifikaciju i unos u knjigovodstveni sustav.
Bilježenje Bilježenje je zapisivanje financijskih transakcija u knjigovodstvene evidencije, često putem računovodstvenih programa ili ručno, radi praćenja poslovnih aktivnosti.
Godišnji financijski izvještaji Godišnji financijski izvještaji su kompleksni dokumenti koji sumiraju financijske rezultate tvrtke tijekom jedne godine, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje.
Pojam Opis
Amortizacija Amortizacija je postupno smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine tijekom njezinog korisnog vijeka korištenja.
Financijski izvještaji Financijski izvještaji su dokumenti koji prikazuju financijsku situaciju i rezultate poslovanja tvrtke, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanim tokovima.
Porezna evidencija Porezna evidencija obuhvaća sve podatke potrebne za izračunavanje i plaćanje poreza, uključujući porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost (PDV) i ostale poreze.
Analitičko knjigovodstvo Analitičko knjigovodstvo pruža detaljne informacije o pojedinim transakcijama i elementima financijskih izvještaja, omogućujući dublju analizu poslovanja.
Troškovno knjigovodstvo Troškovno knjigovodstvo je sustav praćenja i analize troškova proizvodnje ili pružanja usluga, kako bi se utvrdili ukupni troškovi i njihova raspodjela.
Knjiženje Knjiženje je proces evidentiranja financijskih transakcija u glavnu knjigu tvrtke, obuhvaćajući njihovu dokumentaciju, klasifikaciju i unos u knjigovodstveni sustav.
Bilježenje Bilježenje je zapisivanje financijskih transakcija u knjigovodstvene evidencije, često putem računovodstvenih programa ili ručno, radi praćenja poslovnih aktivnosti.
Godišnji financijski izvještaji Godišnji financijski izvještaji su kompleksni dokumenti koji sumiraju financijske rezultate tvrtke tijekom jedne godine, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje.
Osnovna sredstva Osnovna sredstva su dugotrajna materijalna dobra koja se koriste za obavljanje poslovnih aktivnosti tvrtke, kao što su zemljište, zgrade, strojevi i oprema.
Zalihe Zalihe su roba ili materijal kojeg tvrtka posjeduje radi prodaje ili proizvodnje proizvoda. To uključuje sirovine, poluproizvode i gotove proizvode.
Pojam Opis
Dugoročne obveze Dugoročne obveze su financijske obveze tvrtke koje dospijevaju za plaćanje nakon jedne godine, poput dugoročnih kredita ili obveznica.
Kratkoročne obveze Kratkoročne obveze su financijske obveze tvrtke koje dospijevaju za plaćanje u roku kraćem od jedne godine, poput kratkoročnih kredita ili obveza prema dobavljačima.
Knjiga primljenih računa Knjiga primljenih računa je evidencija ulaznih računa ili faktura koje je tvrtka primila od svojih dobavljača za isporučene robe ili usluge.
Knjiga izdanih računa Knjiga izdanih računa je evidencija izlaznih računa ili faktura koje tvrtka izdaje svojim kupcima za prodane proizvode ili pružene usluge.
Analiza financijskih pokazatelja Analiza financijskih pokazatelja je proces procjene financijskih performansi tvrtke putem različitih pokazatelja poput likvidnosti, solventnosti, profitabilnosti itd.
Izravni troškovi Izravni troškovi su troškovi koji se mogu direktno pripisati određenom proizvodu ili usluzi, kao što su sirovine, radna snaga i troškovi proizvodnje.
Neizravni troškovi Neizravni troškovi su troškovi koji se ne mogu direktno pripisati određenom proizvodu ili usluzi, već se raspoređuju na temelju nekog ključa ili kriterija, kao što su troškovi općih administrativnih funkcija.
Konsolidacija financijskih izvještaja Konsolidacija financijskih izvještaja je proces kombiniranja financijskih podataka više povezanih tvrtki radi prikazivanja njihovih rezultata kao da su jedna entitet.
Osnovice za poreze i doprinose Osnovice za poreze i doprinose su iznosi na temelju kojih se obračunavaju porezi i doprinosi na plaće i dohodak tvrtke i njenih zaposlenika.
Planiranje proračuna Planiranje proračuna je proces određivanja budućih financijskih ciljeva i alokacije resursa kako bi se postigli ti ciljevi, uzimajući u obzir prihode, rashode i projekcije.
Pojam Opis
Revizija Revizija je neovisna provjera financijskih izvještaja tvrtke radi utvrđivanja njihove pouzdanosti, točnosti i usklađenosti s računovodstvenim standardima.
Bilješke uz financijske izvještaje Bilješke uz financijske izvještaje su dodatne informacije i pojašnjenja koje prate financijske izvještaje i pružaju detalje o ključnim stavkama, politikama i događajima.
Fiksni troškovi Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju konstantni bez obzira na razinu proizvodnje ili prodaje, poput najma, osiguranja i amortizacije.
Varijabilni troškovi Varijabilni troškovi su troškovi koji se mijenjaju proporcionalno s razinom proizvodnje ili prodaje, poput sirovina, radne snage i troškova distribucije.
Profitabilnost Profitabilnost je sposobnost tvrtke da generira dobit u odnosu na njezine prihode, obično izražena kao omjer dobiti i prihoda ili kao povrat na uloženi kapital.
Bruto dobit Bruto dobit je razlika između prihoda od prodaje i izravnih troškova proizvodnje, prije odbitka ostalih troškova kao što su administracija i marketing.
Neto dobit Neto dobit je dobit tvrtke nakon što su oduzeti svi troškovi, uključujući izravne i neizravne troškove, poreze i kamate.
Proračun gotovine Proračun gotovine je projekcija novčanih tokova tvrtke za određeno razdoblje, obuhvaćajući primitke i izdatke kako bi se utvrdila dostupnost gotovine za pokriće obveza.
Interni kontrolni sustav Interni kontrolni sustav su politike, postupci i prakse koje tvrtka primjenjuje kako bi osigurala točnost, pouzdanost i integritet financijskih informacija te sprječavala prijevare i zloupotrebe.
Fakturiranje Fakturiranje je proces izdavanja računa ili faktura kupcima za isporučene proizvode ili pružene usluge, koji sadrže detalje o količini, cijeni i ukupnom iznosu za plaćanje.
Pojam Opis
Trošak prodaje Trošak prodaje obuhvaća sve troškove povezane s prodajom proizvoda ili usluga, uključujući troškove distribucije, marketinga i prodajnog osoblja.
Dobit po dionici Dobit po dionici je iznos dobiti tvrtke koji se dijeli na sve dionice tvrtke, obično izražen kao neto dobit podijeljena s brojem izdanih dionica.
Račun dobiti i gubitka Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji prikazuje prihode, rashode i rezultat poslovanja tvrtke za određeno razdoblje, obično godinu dana.
Godišnje financijsko izvješće Godišnje financijsko izvješće je dokument koji sadrži financijske izvještaje tvrtke za prethodnu poslovnu godinu, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje.
Likvidnost Likvidnost je sposobnost tvrtke da ispuni svoje kratkoročne financijske obveze koristeći dostupnu gotovinu ili lako pretvorive sredstva.
Financijska analiza Financijska analiza je proces procjene financijske situacije tvrtke putem proučavanja financijskih izvještaja i drugih relevantnih informacija radi donošenja informiranih poslovnih odluka.
Dugoročna imovina Dugoročna imovina su sredstva koja se očekuje da će ostati u posjedu tvrtke duže od jedne godine, kao što su nekretnine, strojevi i patenti.
Kratkoročna imovina Kratkoročna imovina su sredstva koja se očekuje da će biti pretvorena u gotovinu u roku kraćem od jedne godine, poput zaliha i potraživanja od kupaca.
Financijski leasing Financijski leasing je aranžman u kojem tvrtka uzima u najam sredstva uz obvezu plaćanja određene naknade tijekom ugovorenog razdoblja, nakon čega može postati vlasnik tog sredstva.
Financijski menadžment Financijski menadžment je proces upravljanja financijskim resursima tvrtke radi postizanja financijskih ciljeva i optimizacije financijske učinkovitosti.
Pojam Opis
Amortizacija Amortizacija je postupno smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine tijekom njezinog korisnog vijeka korištenja.
Financijski izvještaji Financijski izvještaji su dokumenti koji prikazuju financijsku situaciju i rezultate poslovanja tvrtke, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanim tokovima.
Porezna evidencija Porezna evidencija obuhvaća sve podatke potrebne za izračunavanje i plaćanje poreza, uključujući porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost (PDV) i ostale poreze.
Analitičko knjigovodstvo Analitičko knjigovodstvo pruža detaljne informacije o pojedinim transakcijama i elementima financijskih izvještaja, omogućujući dublju analizu poslovanja.
Troškovno knjigovodstvo Troškovno knjigovodstvo je sustav praćenja i analize troškova proizvodnje ili pružanja usluga, kako bi se utvrdili ukupni troškovi i njihova raspodjela.
Knjiženje Knjiženje je proces evidentiranja financijskih transakcija u glavnu knjigu tvrtke, obuhvaćajući njihovu dokumentaciju, klasifikaciju i unos u knjigovodstveni sustav.
Bilježenje Bilježenje je zapisivanje financijskih transakcija u knjigovodstvene evidencije, često putem računovodstvenih programa ili ručno, radi praćenja poslovnih aktivnosti.
Godišnji financijski izvještaji Godišnji financijski izvještaji su kompleksni dokumenti koji sumiraju financijske rezultate tvrtke tijekom jedne godine, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje.
Osnovna sredstva Osnovna sredstva su dugotrajna materijalna dobra koja se koriste za obavljanje poslovnih aktivnosti tvrtke, kao što su zemljište, zgrade, strojevi i oprema.
Zalihe Zalihe su roba ili materijal kojeg tvrtka posjeduje radi prodaje ili proizvodnje proizvoda. To uključuje sirovine, poluproizvode i gotove proizvode.
Dugoročne obveze Dugoročne obveze su financijske obveze tvrtke koje dospijevaju za plaćanje nakon jedne godine, poput dugoročnih kredita ili obveznica.
Pojam Opis
Kratkoročne obveze Kratkoročne obveze su financijske obveze tvrtke koje dospijevaju za plaćanje u roku kraćem od jedne godine, poput kratkoročnih kredita ili obveza prema dobavljačima.
Knjiga primljenih računa Knjiga primljenih računa je evidencija ulaznih računa ili faktura koje je tvrtka primila od svojih dobavljača za isporučene robe ili usluge.
Knjiga izdanih računa Knjiga izdanih računa je evidencija izlaznih računa ili faktura koje tvrtka izdaje svojim kupcima za prodane proizvode ili pružene usluge.
Analiza financijskih pokazatelja Analiza financijskih pokazatelja je proces procjene financijskih performansi tvrtke putem različitih pokazatelja poput likvidnosti, solventnosti, profitabilnosti itd.
Izravni troškovi Izravni troškovi su troškovi koji se mogu direktno pripisati određenom proizvodu ili usluzi, kao što su sirovine, radna snaga i troškovi proizvodnje.
Neizravni troškovi Neizravni troškovi su troškovi koji se ne mogu direktno pripisati određenom proizvodu ili usluzi, već se raspoređuju na temelju nekog ključa ili kriterija, kao što su troškovi općih administrativnih funkcija.
Konsolidacija financijskih izvještaja Konsolidacija financijskih izvještaja je proces kombiniranja financijskih podataka više povezanih tvrtki radi prikazivanja njihovih rezultata kao da su jedna entitet.
Osnovice za poreze i doprinose Osnovice za poreze i doprinose su iznosi na temelju kojih se obračunavaju porezi i doprinosi na plaće i dohodak tvrtke i njenih zaposlenika.
Planiranje proračuna Planiranje proračuna je proces određivanja budućih financijskih ciljeva i alokacije resursa kako bi se postigli ti ciljevi, uzimajući u obzir prihode, rashode i projekcije.
Revizija Revizija je neovisna provjera financijskih izvještaja tvrtke radi utvrđivanja njihove pouzdanosti, točnosti i usklađenosti s računovodstvenim standardima.
Pojam Opis
Bilješke uz financijske izvještaje Bilješke uz financijske izvještaje su dodatne informacije i pojašnjenja koje prate financijske izvještaje i pružaju detalje o ključnim stavkama, politikama i događajima.
Fiksni troškovi Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju konstantni bez obzira na razinu proizvodnje ili prodaje, poput najma, osiguranja i amortizacije.
Varijabilni troškovi Varijabilni troškovi su troškovi koji se mijenjaju proporcionalno s razinom proizvodnje ili prodaje, poput sirovina, radne snage i troškova distribucije.
Profitabilnost Profitabilnost je sposobnost tvrtke da generira dobit u odnosu na njezine prihode, obično izražena kao omjer dobiti i prihoda ili kao povrat na uloženi kapital.
Bruto dobit Bruto dobit je razlika između prihoda od prodaje i izravnih troškova proizvodnje, prije odbitka ostalih troškova kao što su administracija i marketing.
Neto dobit Neto dobit je dobit tvrtke nakon što su oduzeti svi troškovi, uključujući izravne i neizravne troškove, poreze i kamate.
Proračun gotovine Proračun gotovine je projekcija novčanih tokova tvrtke za određeno razdoblje, obuhvaćujući primitke i izdatke kako bi se utvrdila dostupnost gotovine za pokriće obveza.
Interni kontrolni sustav Interni kontrolni sustav su politike, postupci i prakse koje tvrtka primjenjuje kako bi osigurala točnost, pouzdanost i integritet financijskih informacija te sprječavala prijevare i zloupotrebe.
Fakturiranje Fakturiranje je proces izdavanja računa ili faktura kupcima za isporučene proizvode ili pružene usluge, koji sadrže detalje o količini, cijeni i ukupnom iznosu za plaćanje.
Trošak prodaje Trošak prodaje obuhvaća sve troškove povezane s prodajom proizvoda ili usluga, uključujući troškove distribucije, marketinga i prodajnog osoblja.
Pojam Opis
Poslovni plan Poput sjetve u plodno tlo, poslovni plan je temelj poduzeća, mapa koja vodi kroz nepoznate staze poslovnog svijeta. Detaljno prikazuje viziju, strategiju i operativne ciljeve poduzeća.
Misija Misija je srž identiteta tvrtke, njezina duša i svrha postojanja. Ona nije samo fraza na papiru, već temeljna vodilja koja oblikuje svaki aspekt poslovanja.
Vizija Vizija je poput zvijezde koja vodi putniku kroz mrak noći. Ona označava željeni cilj, pruža inspiraciju i usmjerava napore prema ostvarenju izvanrednih rezultata.
Ciljevi Ciljevi su poput svjetionika na pučini, jasno određeni i vidljivi ciljevi prema kojima se poduzeće usmjerava. Oni su mjerljivi, ostvarivi i ključni za napredak i uspjeh.
Analiza tržišta Analiza tržišta je poput bistrine vode koja otkriva dubine i izazove tržišnog okruženja. Pruža uvid u potrebe, trendove i konkurenciju, ključne informacije za donošenje informiranih odluka.
SWOT analiza SWOT analiza je alat koji razotkriva snage, slabosti, prilike i prijetnje koje utječu na poslovanje. Poput kompasa, pomaže u navigaciji kroz dinamično poslovno okruženje.
Financijski plan Financijski plan je poput financijske karte koja precizno prikazuje put do financijskih ciljeva. Obuhvaća projekcije prihoda, rashoda, bilancu stanja i druge ključne financijske pokazatelje.
Marketinški plan Marketinški plan je poput kreativne mape koja određuje načine komunikacije s ciljnom publikom. Definira strategije, kanale i poruke koje će privući i zadržati kupce.
Operativni plan Operativni plan je poput detaljne izvedbene sheme koja razbija velike ciljeve na konkretna djelovanja. On pruža smjernice i resurse potrebne za svakodnevno vođenje poslovanja.
Organizacijska struktura Organizacijska struktura je poput građevine s čvrstim temeljima i jasnim hijerarhijskim redoslijedom. Definira uloge, odgovornosti i odnose unutar poduzeća.
Pojam Opis
Analiza konkurencije Analiza konkurencije je poput istraživanja terena na bojnom polju, otkriva taktike, snage i slabosti konkurenata. To omogućuje poduzeću da razvije strategije za uspješno pozicioniranje na tržištu.
Prodajni plan Prodajni plan je poput plana bitke koji definira strategije za osvajanje tržišnog udjela. Sadrži ciljeve prodaje, planove distribucije i strategije cijena koje će osigurati uspješnu prodaju proizvoda ili usluga.
Plan ljudskih resursa Plan ljudskih resursa je poput strategije regrutiranja vojske, osigurava prave ljude na pravim mjestima za ostvarenje poslovnih ciljeva. To obuhvaća politike zapošljavanja, razvoja zaposlenika i upravljanja performansama.
Rizici i kontrole Rizici i kontrole su poput stražara na kuli, identificiraju potencijalne prijetnje i postavljaju sustave za njihovo sprečavanje ili ublažavanje. To osigurava stabilnost i održivost poslovanja u dinamičnom okruženju.
Implementacijski plan Implementacijski plan je poput detaljnog taktičkog plana za provedbu strategija iz poslovnog plana. Sadrži konkretne korake, rokove i odgovorne osobe za postizanje ciljeva i ostvarenje vizije poduzeća.
Analiza troškova Analiza troškova je poput inventarizacije resursa prije velike ekspedicije, osigurava da su financijski resursi optimalno iskorišteni. To obuhvaća identifikaciju, procjenu i upravljanje svim troškovima povezanim s poslovanjem.
Plan prodajnih kanala Plan prodajnih kanala je poput mreže koja povezuje proizvod s kupcem, osigurava da proizvod ili usluga dosegnu ciljnu publiku na najefikasniji način. To uključuje odabir i upravljanje različitim kanalima distribucije.
Plan ulaganja i financiranja Plan ulaganja i financiranja je poput plana za osiguranje financijskih resursa potrebnih za pokretanje i razvoj poslovanja. To obuhvaća strategije za prikupljanje kapitala, upravljanje dugom i ulaganje u rast i razvoj poduzeća.
Plan zaštite okoliša Plan zaštite okoliša je poput etičke kompase koji usmjerava poslovanje prema održivosti i odgovornosti prema okolišu. To uključuje strategije za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i poticanje ekoloških inicijativa.
Pojam Opis
Plan razvoja proizvoda/usluge Plan razvoja proizvoda/usluge je poput putokaza za inovaciju i unapređenje. Sadrži strategije za istraživanje, razvoj i lansiranje novih proizvoda ili usluga na tržište, kako bi se zadovoljile potrebe kupaca i ostvario konkurentski napredak.
Plan komunikacije Plan komunikacije je poput dirigentske palice koja usklađuje melodiju komunikacije s vanjskim svijetom. Sadrži strategije, kanale i poruke koje će poduzeće koristiti za uspostavljanje i održavanje odnosa s kupcima, dionicima i javnošću.
Plan kontrole i evaluacije Plan kontrole i evaluacije je poput kormila koje usmjerava poslovanje prema postavljenim ciljevima. Sadrži mehanizme za praćenje napretka, identifikaciju problema i prilagodbu strategija kako bi se osiguralo postizanje željenih rezultata.
Plan kriznog upravljanja Plan kriznog upravljanja je poput plana za neočekivane oluje na moru. Sadrži strategije, postupke i resurse za upravljanje kriznim situacijama koje mogu ugroziti poslovanje, te osigurava brzu i efikasnu reakciju u slučaju izvanrednih događaja.
Plan izlaska iz poslovanja Plan izlaska iz poslovanja je poput sigurnosnog izlaza u slučaju nepredviđenih opasnosti. Sadrži strategije za likvidaciju ili preusmjeravanje resursa u slučaju zatvaranja poduzeća ili promjene poslovne strategije, kako bi se minimalizirali gubici i zaštitili interesi dionika.
Plan društvene odgovornosti Plan društvene odgovornosti je poput ugovora s društvom o uzajamnom poštovanju i podršci. Sadrži strategije za sudjelovanje u društvenim inicijativama, zaštitu okoliša, podršku zajednici i promicanje etičkih vrijednosti, kako bi poduzeće postalo poželjan partner u zajednici.
Pojam Opis
Planiranje resursa Planiranje resursa je poput mudrog rasporeda vojnika na bojnom polju, osigurava da su ljudski, financijski, materijalni i ostali resursi dostupni i iskorišteni na najbolji mogući način kako bi se postigli poslovni ciljevi.
Planiranje rasta Planiranje rasta je poput strategije za osvajanje novih teritorija i proširenje utjecaja. Sadrži strategije za identifikaciju, evaluaciju i iskorištavanje prilika za rast i razvoj poduzeća, kako bi se postigla održiva ekspanzija i dugoročni uspjeh.
Planirane vrijednosti i kultura poduzeća Planirane vrijednosti i kultura poduzeća su poput temelja na kojima počiva organizacija. Definiraju željene vrijednosti, etičke standarde i norme ponašanja koje će oblikovati radnu atmosferu i odnose unutar poduzeća.
Plan zaštite intelektualnog vlasništva Plan zaštite intelektualnog vlasništva je poput štitova koji čuvaju dragocjene ideje i inovacije. Sadrži strategije za registraciju, zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom kako bi se osigurala konkurentska prednost i sprječila neovlaštena upotreba ili krađa.
Plan za osiguranje kvalitete Plan za osiguranje kvalitete je poput garancije koja jamči izvrsnost proizvoda ili usluga. Sadrži strategije, postupke i mjere za kontrolu kvalitete, identifikaciju nedostataka i kontinuirano unapređenje procesa kako bi se zadovoljile potrebe i očekivanja kupaca.
Plan za upravljanje promjenama Plan za upravljanje promjenama je poput kompasa koji usmjerava poslovnu brodicu kroz olujno more promjena. Sadrži strategije, alate i procese za identifikaciju, pripremu i provedbu promjena u organizaciji, kako bi se osigurala fleksibilnost, prilagodljivost i otpornost na promjene u okruženju.
Pojam Opis
Plan za upravljanje rizicima Plan za upravljanje rizicima je poput osiguranja koje štiti poduzeće od neočekivanih gubitaka. Sadrži strategije za identifikaciju, analizu, procjenu i upravljanje rizicima koji mogu utjecati na poslovanje, kako bi se minimizirale negativne posljedice i osigurala stabilnost i održivost poduzeća.
Plan za razvoj ljudskih resursa Plan za razvoj ljudskih resursa je poput putovanja koje oblikuje ljude u najbolje verzije sebe. Sadrži strategije, programe i aktivnosti za razvoj vještina, znanja i sposobnosti zaposlenika kako bi se povećala njihova produktivnost, motivacija i angažiranost u poslu.
Plan za održavanje poslovne infrastrukture Plan za održavanje poslovne infrastrukture je poput redovitog servisiranja strojeva i alata kako bi se osiguralo glatko i pouzdano funkcioniranje proizvodnje. Sadrži strategije, raspored održavanja i resurse potrebne za očuvanje fizičkih i tehnoloških resursa poduzeća kako bi se osigurala njihova dugoročna funkcionalnost i učinkovitost.
Plan za društvene medije Plan za društvene medije je poput strategije za komunikaciju s publikom putem digitalnih kanala. Sadrži ciljeve, sadržaj, raspored objava i strategije angažmana koje će poduzeće koristiti na društvenim mrežama kako bi izgradilo i održavalo prisutnost, interakciju i lojalnost svoje publike.
Plan za prilagodbu tehnološkim promjenama Plan za prilagodbu tehnološkim promjenama je poput strategije za usvajanje novih tehnologija i inovacija u poslovanju. Sadrži strategije, resurse i procese za identifikaciju, evaluaciju i implementaciju tehnoloških promjena koje će poduzeće održati konkurentnim i inovativnim u dinamičnom digitalnom okruženju.
Plan za partnerske odnose Plan za partnerske odnose je poput ugovora koji regulira suradnju i odnose s partnerima i dobavljačima. Sadrži strategije za identifikaciju, angažiranje, upravljanje i održavanje partnerskih odnosa kako bi se osigurala međusobna korist, povjerenje i dugoročna suradnja.
Pojam Opis
Plan za internacionalizaciju Plan za internacionalizaciju je poput mape koja vodi poduzeće prema globalnom tržištu. Sadrži strategije, analize i korake potrebne za proširenje poslovanja na međunarodno tržište, uključujući identifikaciju ciljnih tržišta, prilagodbu proizvoda ili usluga te upravljanje međunarodnim rizicima i prilikama.
Plan za krizne situacije Plan za krizne situacije je poput vatrogasne postrojbe spremne za hitnu intervenciju. Sadrži strategije, protokole i resurse za upravljanje kriznim situacijama poput prirodnih katastrofa, nesreća, sigurnosnih incidenata ili javnih kontroverzi kako bi se smanjile štete i zaštitila reputacija poduzeća.
Plan za diverzifikaciju Plan za diverzifikaciju je poput portfelja investicija koji raznolikost čini otpornijom na promjene na tržištu. Sadrži strategije za proširenje poslovanja na nove proizvode, usluge ili tržišta kako bi se smanjila izloženost riziku i povećala stabilnost poduzeća.
Plan za implementaciju tehnologije Plan za implementaciju tehnologije je poput plana gradnje mosta koji povezuje sadašnjost s budućnošću. Sadrži strategije, resurse i korake za uspješnu integraciju novih tehnologija u poslovanje kako bi se poboljšala efikasnost, produktivnost i konkurentnost poduzeća.
Plan za povlačenje s tržišta Plan za povlačenje s tržišta je poput strategije za mirnu kapitulaciju u ratu tržišne konkurencije. Sadrži korake, resurse i protokole za postupno zatvaranje ili povlačenje poslovanja s određenog tržišta ili sektora kako bi se minimalizirale gubitci i zaštitili interesi dionika.
Plan za upravljanje talentima Plan za upravljanje talentima je poput tajne formule za privlačenje, zadržavanje i razvoj najboljih kadrova. Sadrži strategije, programe i aktivnosti za identifikaciju, razvoj i motivaciju talentiranih pojedinaca kako bi postali ključni resursi za postizanje poslovnih ciljeva.
Skip to content